Kvalitet och Miljö

På Claesson Engineering AB kommer alltid kvalitet i första hand. Våra kunder ska alltid kunna förvänta sig att få sin detaljer levererade med den kvalitet som man förväntar sig. Vi jobbar ständigt med att förbättra oss och som ett led i detta är det självklart för oss att vara certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001. Valet att certifiera oss kom dock inte på grund av krav från våra kunder utan att vi själva ville ha ett system för att säkerställa våra interna processer. 

Vi arbetar ständigt med förbättringar och mäter löpande såväl vår egna leveranskvalitet/ leveransprecision som våra underleverantörers. 

Vår verksamhet skall drivas med så lite negativ inverkan på miljön som är möjligt och ekonomiskt försvarbart. 

Kvalitets policy

Kvalitets policy

Claesson Engineering AB ska tillverka och leverera komponenter till kunderna i det utförande som Claesson Engineering och kunden gemensamt avtalat.

Komponenterna ska levereras med RÄTT kvalité och i RÄTT tid.

Vår relation till kunden ska vara präglad av pålitlighetstabilitet och långsiktighet. Denna status ska upprätthållas genom att:

Ställda kvalitetskrav ska uppnås i varje tillverkningssteg. Upprätthålla en hög kunskapsnivå på personalen, samt erbjuda arbetsförhållanden som bidrar till att personalen känner motivation och ansvar inför varje tillverkningsprocess.

Följa upp och klargöra felförhållanden i produktionskedjan som inneburit att fel uppstått.

Fortlöpande utveckling av tillverkningsprocessen.

Endast använda underleverantörer som klarar av de högt ställda krav Claesson Engineering fastställt.

Certifikat

Certifikat